ORDIN Nr. 1624 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 680 din 5 octombrie 2007

  În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (10) şi (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.905 din 23 septembrie 2007,  ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

  ART. 1
  Se aprobă modelul contractului de administrare a serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, încheiat între managerul general al serviciului de ambulanţă şi membrii comitetului director respectiv, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ART. 3
  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

             Ministrul sănătăţii publice,
              Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Bucureşti, 24 septembrie 2007.
  Nr. 1.624.

  ANEXA 1

               CONTRACT DE ADMINISTRARE
a Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………../al Municipiului Bucureşti

  I. Părţile contractului
  1. Managerul general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului ………../al Municipiului Bucureşti, ……………………………, pe de o parte, şi
  2. Domnul/Doamna ………………………………, membru al comitetului director, domiciliat/domiciliată în ……………………………………, str. …………. nr. …., judeţul/sectorul ………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria …… nr. ……, codul numeric
personal …………., în calitate de …………………………………..
                    (funcţia specifică în comitetul director)
în cadrul Serviciului de Ambulanţă al Judeţului ………………………./al Municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea …………………….., pe de altă parte,
  am convenit încheierea prezentului contract de administrare.

  II. Obiectul contractului
  Organizarea şi conducerea activităţii Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………………………/al Municipiului Bucureşti, pe baza obiectivelor şi atribuţiilor cuprinse în prezentul contract, în scopul furnizării de servicii medicale de urgenţă şi alte servicii medicale, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  III. Durata contractului
  1. Prezentul contract de administrare se încheie pe o durată de maximum 3 ani.
  2. Prezentul contract de administrare poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.

  IV. Condiţii de muncă
  1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.
  2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

  V. Durata muncii
  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:
  a) repartiţia programului de lucru se face după cum urmează …………. (ore zi/ore noapte/inegal);
  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;
  c) orele suplimentare se efectuează în condiţiile legii.

  VI. Concediul
  Durata concediului anual de odihnă este de …….. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.

  VII. Salariul
  1. Salariul de bază lunar brut: ……………. lei.
  2. Alte elemente constitutive:
  a) sporuri ………………………………;
  b) indemnizaţii ………………………….;
  c) alte adaosuri ……………………….. .
  3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
  4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ………… .

  VIII. Drepturile şi obligaţiile părţilor

  A.1. Drepturile directorului ………………………………………
                  (funcţia specifică din comitetul director)
  Domnul/Doamna ……………………….. are, în principal, următoarele drepturi:
  1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale şi alte sporuri, asigurările sociale şi pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;
  2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
  3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;
  4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
  5. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
  6. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;
  7. dreptul la informare asupra activităţii serviciului, având acces la documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia.

  A.2. Obligaţiile directorului …………………………………….
                  (funcţia specifică din comitetul director)
  Domnului/Doamnei ……………………………. îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
  1. obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform prezentului contract de administrare;
  2. obligaţia de a respecta disciplina muncii;
  3. obligaţia de fidelitate faţă de managerul general al serviciului în executarea atribuţiilor de serviciu;
  4. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în serviciu;
  5. obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

  A.3. Drepturile managerului general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………………………. /al Municipiului Bucureşti
  Managerul general al serviciului are, în principal, următoarele drepturi:
  1. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru fiecare membru al comitetului director, sub rezerva legalităţii lor;
  2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
  3. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.

  A.4. Obligaţiile managerului general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………………………../al Municipiului Bucureşti
  Managerului general al serviciului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
  1. să acorde fiecărui membru al comitetului director toate drepturile ce decurg din contractele de administrare, contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
  2. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de administrare;
  3. să informeze fiecare membru al comitetului director asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
  4. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale fiecărui membru al comitetului director.

  IX. Atribuţii

  B.1. Atribuţiile generale ale directorului
  …………………………………………………………………
           (funcţia specifică din comitetul director)
  Domnul/Doamna ……………………………… are atribuţiile generale prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract de administrare.

  B.2. Atribuţiile specifice directorului
  …………………………………………………………………
           (funcţia specifică din comitetul director)
  Domnul/Doamna …………………………….. are atribuţiile specifice prevăzute în anexele nr. 2 – 5 care fac parte integrantă din prezentul contract de administrare.

  X. Indicatorii specifici de performanţă
  Sunt stabiliţi de managerul general al serviciului pentru fiecare funcţie specifică din comitetul director.

  XI. Încetarea contractului de administrare
  Prezentul contract de administrare încetează în următoarele situaţii:
  a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  b) la revocarea din funcţie a domnului/doamnei ………………, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă, stabiliţi de managerul general al serviciului, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia/acesteia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii atribuţiilor funcţionale;
  c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
  d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
  e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;
  f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a domnului/doamnei ……………………;
  g) la împlinirea de către domnul/doamna ……………………. a vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  h) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
  i) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  k) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii.

  XII. Litigii
  Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de administrare se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.

  XIII. Legislaţie aplicabilă
  Prezentul contract de administrare se interpretează conform legilor din România.
  Prezentul contract de administrare s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ……………….. .

      Manager general,             Director
    ……………………..      ……………………..
    (nume, prenume, semnătură)       (funcţia specifică
                        în comitetul director)

                       ……………………..
                       (nume, prenume, semnătură)

  ANEXA 1
  la contractul de administrare

  Atribuţiile generale ale directorului medical/economic/tehnic, respectiv ale asistentului-şef, după caz, sunt următoarele:
  1. participă la elaborarea planului de dezvoltare al serviciului pe perioada mandatului, în baza propunerilor comisiilor numite de managerul general;
  2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor comisiilor numite de managerul general, a planului anual de furnizare de servicii medicale;
  3. propune managerului general, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
  a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
  b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
  4. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei serviciului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
  5. propune spre aprobare managerului general şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical şi a modului de desfăşurare a activităţii, conform prevederilor legale în vigoare;
  6. participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale coordonatorilor compartimentelor, staţiilor şi substaţiilor din structura serviciului, pe care îl supune aprobării managerului general;
  7. urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru încadrarea în bugetul alocat;
  8. analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerile comisiilor numite de managerul general privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului general;
  9. asigură, în domeniul său de responsabilitate, îndeplinirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului general;
  10. analizează, la propunerea comisiilor numite de managerul general, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
  11. participă la elaborarea planului de acţiune al serviciului pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  12. la propunerea comisiilor numite de managerul general, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului general planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
  13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului general măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
  14. întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu comisiile numite de managerul general, urmând să le prezinte managerului general al serviciului;
  15. participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
  16. participă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, la şedinţele comitetului director;
  17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului serviciului;
  18. răspunde în faţa managerului general pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
  19. participă la elaborarea raportului anual de activitate al serviciului.

  ANEXA 2
  la contractul de administrare

  Atribuţiile specifice directorului medical sunt următoarele:
  1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al serviciului şi planul anual de servicii medicale;
  2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul serviciului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu coordonatorii de compartimente, staţii şi substaţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
  3. avizează protocoale de practică medicală şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul serviciului;
  4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul compartimentelor, staţiilor şi substaţiilor pentru asigurarea îngrijirilor medicale adecvate pentru pacienţii asistaţi;
  5. coordonează derularea programelor de sănătate la nivelul serviciului;
  6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea coordonatorilor de compartimente, staţii şi substaţii;
  7. avizează utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
  8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul serviciului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
  9. răspunde de acreditarea personalului medical şi a activităţilor medicale desfăşurate în cadrul serviciului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite;
  11. participă, alături de managerul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul serviciului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor serviciului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
  13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor asistaţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei serviciului;
  14. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.

  ANEXA 3
  la contractul de administrare

  Atribuţiile specifice directorului economic sunt următoarele:
  1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
  2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
  3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
  4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
  5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a serviciului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
  6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
  7. angajează unitatea prin semnătură alături de managerul general în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
  8. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
  9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
  10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
  11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
  12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în unitate;
  13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
  14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin serviciului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
  15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
  16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
  17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
  18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
  19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
  20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
  21. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea generală a elementelor de activ şi de pasiv deţinute de unitate şi răspunde de înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii.

  ANEXA 4
  la contractul de administrare

  Atribuţiile specifice directorului tehnic sunt următoarele:
  1. coordonează, controlează şi îndrumă activitatea de mecanizare privind exploatarea raţională şi la parametrii optimi a mijloacelor de transport din dotare, în scopul realizării sarcinilor de transport şi asistenţă medicală de urgenţă;
  2. coordonează şi controlează activitatea de întreţinere, reparaţii auto şi de altă natură tehnică;
  3. stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice în vederea valorificării superioare a potenţialului economic şi tehnic al unităţii şi urmăreşte aplicarea acestora;
  4. coordonează organizarea locurilor de muncă, a turelor şi a numărului de personal atât în staţia centrală, cât şi la substaţii;
  5. organizează şi coordonează aprovizionarea cu materiale, piese de schimb, carburanţi şi lubrifianţi la nivelul staţiilor şi substaţiilor;
  6. asigură documentaţia tehnică, pregătirea tehnică şi tehnologică a activităţii de reparaţii a mijloacelor de transport şi a aparaturii medicale din dotare, iniţiază studii pentru dezvoltarea serviciului;
  7. îndrumă şi controlează modul de exploatare a parcului auto în vederea menţinerii unei stări tehnice şi estetice corespunzătoare;
  8. avizează propunerile de casare iniţiate de biroul tehnic (similar) şi le înaintează spre aprobare managerului general;
  9. asigură aplicarea şi respectarea normelor şi măsurilor de protecţie a muncii la toate locurile de muncă;
  10. participă la organizarea perfecţionării pregătirii profesionale a personalului din subordine;
  11. propune managerului general măsuri necesare îmbunătăţirii activităţii din compartimentul tehnic.

  ANEXA 5
  la contractul de administrare

  Atribuţiile specifice asistentului-şef sunt următoarele:
  1. coordonează şi controlează îndeplinirea atribuţiilor profesionale de către asistenţii medicali, registratorii medicali, operatorii registratori de urgenţă din teritoriul judeţului şi alte categorii de personal cu pregătire medico-sanitară, privind:
  a) îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din fişa postului;
  b) comportamentul etic faţă de membri echipei, faţă de pacient şi faţă de aparţinătorii acestuia;
  c) respectarea programului de muncă;
  d) realizarea obiectivelor propuse în planul de activitate;
  e) asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a instrumentarului, a echipamentelor şi a inventarului moale existent în dotare;
  2. asigură centralizarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor şi situaţiilor statistice la autoritatea de sănătate publică şi la casa de asigurări de sănătate, la termenele stabilite sau ori de câte ori este nevoie;
  3. organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie întâlniri de lucru cu personalul din subordine, în care analizează activitatea desfăşurată şi propune măsuri de îmbunătăţire a acesteia;
  4. controlează şi evaluează periodic calitatea activităţii personalului din subordine şi a altor categorii de personal de pregătire medie sanitară şi organizează programe de pregătire pentru îmbunătăţirea activităţii;
  5. stabileşte pentru personalul din subordine nevoile de participare la programele de educaţie continuă organizate în afara serviciului şi le supune aprobării comitetului director;
  6. stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinţelor profesionale şi a calităţii activităţii pentru personalul din subordine;
  7. controlează şi evaluează periodic activitatea personalului din subordine şi acordă calificative profesionale;
  8. propune spre analiză şi soluţionare sesizările şi reclamaţiile privind abaterile de la normele etice şi profesionale ale personalului din subordine;
  9. răspunde de întreţinerea şi respectarea curăţeniei şi a normelor de igienă în unitate, de respectarea regimului de economii la energie şi materiale;
  10. întocmeşte necesarul de aprovizionare cu materiale sanitare, instrumentar etc.;
  11. răspunde de completarea baremului de medicamente, materiale sanitare, instrumentar etc. din trusele personalului mediu sanitar, de ţinuta vestimentară şi purtarea ecusonului de către personalul mediu sanitar.

               —————