ORDIN Nr. 1625 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 670 din 1 octombrie 2007

  În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.906 din 23 septembrie 2007,  ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

  ART. 1
  Se aprobă Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică şi managerii generali ai serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  ART. 3
  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul sănătăţii publice,
             Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Bucureşti, 24 septembrie 2007.
  Nr. 1.625.

  ANEXA 1

               METODOLOGIE-CADRU
de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

  ART. 1
  În cadrul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare servicii de ambulanţă, funcţionează, potrivit normelor interne de organizare a fiecărui serviciu, un comitet director format din:
  a) managerul general;
  b) directorul medical;
  c) directorul economic;
  d) directorul tehnic;
  e) asistentul-şef.
  ART. 2
  (1) Ocuparea posturilor specifice comitetului director se face prin concurs/examen organizat de managerul general al serviciului de ambulanţă, pentru fiecare post în parte.
  (2) Comisia de concurs/examen este propusă de managerul general al serviciului de ambulanţă şi este aprobată de autoritatea de coordonare (autorităţile de sănătate publică). În baza aprobării, desemnarea comisiei de concurs/examen se face prin act administrativ al managerului general al serviciului de ambulanţă.
  (3) Comisia de concurs/examen are în componenţă, ca membri, reprezentanţi ai autorităţii de coordonare, ai administraţiei publice locale şi specialişti din cadrul serviciului de ambulanţă, precum şi, ca observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale şi de sindicat, conform actelor normative în vigoare.
  (4) Fiecare comisie este formată din preşedinte, cel puţin 2 membri ai comisiei şi un secretar. Preşedintele comisiei poartă întreaga răspundere pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului/examenului, asigurarea legalităţii în ceea ce priveşte evaluarea candidaţilor, asigurarea şanselor egale pentru aceştia, securitatea conţinutului probelor de evaluare şi a documentelor elaborate de comisie şi candidaţi în vederea evaluării şi ierarhizării acestora.
  (5) În scopul soluţionării eventualelor contestaţii, se constituie, pentru fiecare post scos la concurs/examen, o comisie de soluţionare a contestaţiilor, formată din preşedinte şi alţi 2 membri ai comisiei, personal de specialitate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este propusă de managerul general al serviciului de ambulanţă, se aprobă de autoritatea de coordonare şi se desemnează prin act administrativ al managerului general al serviciului de ambulanţă.
  ART. 3
  Nu pot face parte din comisia de concurs/examen şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cei care declară ori despre care sunt informaţii certe că au rude sau afini până la gradul IV inclusiv în rândul candidaţilor.
  ART. 4
  (1) La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice.
  (2) Criteriile generale sunt următoarele:
  a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
  c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
  d) nu au vârsta de pensionare, conform legii.
  (3) Criteriile specifice sunt următoarele:
  a) pentru directorul medical:
  – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea medicină;
  – sunt confirmaţi ca medic specialist sau primar;
  – au cel puţin 2 ani vechime ca medic specialist;
  – sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau străinătate;
  b) pentru directorul economic:
  – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic;
  – au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  – sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau din străinătate;
  c) pentru directorul tehnic:
  – sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domenii/specializări tehnice specifice funcţiei;
  – au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
  – sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în specialitatea studiilor sau în domeniul managementului sanitar, organizat de o instituţie acreditată, din ţară sau din străinătate;
  d) pentru asistentul-şef:
  – sunt absolvenţi de învăţământ postliceal sanitar, cu diplomă de absolvire sau de învăţământ universitar de lungă sau scurtă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire sau echivalentă în domeniul medical;
  – sunt absolvenţi ai unui curs de perfecţionare în domeniul managementului sanitar, organizat de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar sau Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
  – sunt asistenţi medicali principali;
  – au cel puţin 2 ani vechime ca asistent medical principal.
  ART. 5
  (1) Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
  a) cererea de înscriere;
  b) copia actului de identitate;
  c) copia legalizată a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz;
  d) curriculum vitae;
  e) adeverinţa care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
  f) cazierul judiciar;
  g) copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
  h) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţă că a început urmărirea penală împotriva sa;
  i) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu securitatea înainte de anul 1989;
  j) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
  k) proiectul/lucrarea de specialitate.
  (2) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
  (3) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost declarat „Respins” pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în timp de 24 de ore de la data depunerii de către comisia de soluţionare a contestaţiilor.
  ART. 6
  (1) Funcţiile specifice comitetului director se scot la concurs prin publicarea într-un ziar central sau local şi prin afişarea acestora la sediul unităţii respective cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
  (2) Odată cu publicarea posturilor se specifică, pentru fiecare post în parte, data şi locul susţinerii concursului, modalităţile de informare privind criteriile de selecţie, conţinutul dosarului de înscriere, temele pentru proiectul/lucrarea de specialitate şi bibliografia pentru concurs.
  ART. 7
  (1) Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
  a) testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
  b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
  c) interviul de selecţie.
  (2) Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
  ART. 8
  (1) Testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.
  (2) Testul-grilă/subiectele pentru lucrarea scrisă se elaborează de către comisia de concurs, pe baza bibliografiei pentru concurs, în ziua probei.
  (3) Persoanele care au participat la elaborarea testului-grilă/subiectelor pentru lucrarea scrisă nu părăsesc încăperea până la începerea probei.
  ART. 9
  (1) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate dintre cele stabilite de comisia de concurs prin publicaţia de concurs şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.
  (2) Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere.
  (3) Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.
  (4) În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs/examen, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen.
  ART. 10
  (1) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru această funcţie din punct de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale.
  (2) Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen.
  (3) Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, la activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială şi originea socială.
  ART. 11
  (1) Pentru a fi declaraţi „Admis”, candidaţii trebuie să obţină în cadrul concursului/examenului media finală cel puţin 7,00, iar la fiecare probă minimum nota 6,00. Media finală a fiecărui candidat se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de evaluare.
  (2) Pe baza mediilor finale, comisia de concurs stabileşte, în ordinea descrescătoare a mediilor, candidatul declarat „Admis” la concurs. La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face pe baza mediei obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor, iar la menţinerea egalităţii, pe baza notei obţinute la interviul de selecţie.
  (3) Candidaţii au dreptul să conteste rezultatul final al concursului/examenului, cu excepţia interviului de selecţie, în termen de 24 de ore de la data afişării. Contestaţia se soluţionează de comisia de soluţionare a contestaţiilor în timp de 24 de ore de la data depunerii la secretarul comisiei de concurs/examen.
  ART. 12
  Candidaţii declaraţi „Admis” în urma concursului/examenului sunt numiţi în funcţiile pentru care au concurat prin act administrativ al managerului general al serviciului de ambulanţă, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
  ART. 13
  (1) Serviciile de ambulanţă organizatoare elaborează metodologii/regulamente proprii de desfăşurare a concursului/examenului, cu respectarea prevederilor prezentei metodologii-cadru. Prevederile acestor metodologii/regulamente sunt aduse la cunoştinţă membrilor comisiilor de concurs/examen şi comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, precum şi candidaţilor, în părţile ce îi privesc, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea concursului/examenului.
  (2) În cadrul metodologiilor/regulamentelor proprii se stabilesc, de comun acord cu cei numiţi în comisiile de concurs/examen ca observatori, atribuţiile acestora în cadrul organizării şi desfăşurării probelor de evaluare.
  ART. 14
  (1) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post din comitetul director nu s-au prezentat cel puţin 2 candidaţi, încadrarea postului se face prin examen.
  (2) Concursurile/examenele organizate pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director se finalizează în termen de 60 de zile de la data numirii prin concurs a managerului general al serviciului de ambulanţă.
  (3) Pentru funcţiile specifice comitetului director nou-înfiinţate ca urmare a modificării structurii organizatorice, precum şi pentru cele neocupate în urma organizării concursurilor/examenelor, managerul general al serviciului de ambulanţă, numit prin concurs, organizează concurs/examen în termen de 60 de zile, conform prezentei metodologii-cadru.

               —————