ORDIN Nr. 2121/940 din 11 decembrie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
       Nr. 2.121 din 11 decembrie 2007
       CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
       Nr. 940 din 10 decembrie 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 900 din 28 decembrie 2007

  În temeiul prevederilor:
  – Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
  – titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 13.182/2007 al Ministerului Sănătăţii Publice şi Referatul de aprobare nr. D.G.R.F.P.P. 278/2007 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,  ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  ART. 1
  Se aprobă Metodologia de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  Serviciile publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia de a utiliza autospeciale de consultaţii la domiciliu în conformitate cu prevederile metodologiei prevăzute în anexă.
  ART. 3
  Casele judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin referitoare la decontarea activităţii serviciilor publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ART. 4
  Autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia să monitorizeze implementarea prevederilor metodologiei prevăzute în anexă la nivelul serviciilor publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.
  ART. 5
  Conducerile serviciilor publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti au obligaţia să depună la Ministerul Sănătăţii Publice, prin autorităţile de sănătate publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, până la data de 21 decembrie 2007, planul final de implementare, care include centrele de permanenţă ce urmează să fie implicate, precum şi necesarul de linii de gardă suplimentare pentru fiecare staţie şi substaţie, astfel încât autospecialele să fie utilizate în mod optim, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  ART. 6
  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul sănătăţii publice,
            Gheorghe Eugen Nicolăescu

            Preşedintele Casei Naţionale
            de Asigurări de Sănătate,
            Vasile Ciurchea

  ANEXA 1

                METODOLOGIE
de utilizare a autospecialelor de consultaţii la domiciliu aflate în dotarea serviciilor publice de ambulanţă

  ART. 1
  Autospecialele de consultaţii la domiciliu fac parte din compartimentul de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat şi sunt destinate următoarelor activităţi:
  a) transportul medicului pentru acordarea consultaţiilor la domiciliul unui pacient care nu se află într-o stare critică conform informaţiilor obţinute la dispeceratul medical sau la cel integrat;
  b) transportul echipamentelor şi al materialelor sanitare de care medicul poate avea nevoie în vederea acordării consultaţiilor la domiciliu;
  c) transportul echipamentelor şi al materialelor sanitare necesare resuscitării cardiopulmonare în cazul în care starea pacientului se agravează.
  ART. 2
  Prin excepţie de la prevederile art. 1, autospecialele de consultaţii la domiciliu pot fi utilizate în următoarele situaţii:
  a) transportul medicului pentru acordarea primului ajutor la un caz clasificat sub incidenţa codului roşu, în lipsa unui alt mijloc de intervenţie cu personal calificat;
  b) transportul medicului pentru acordarea sprijinului unui echipaj de prim ajutor sau unui echipaj medical de urgenţă cu asistent, în lipsa unui echipaj medical de urgenţă cu medic sau a unui echipaj de terapie intensivă mobilă care să intervină sau până la sosirea unui astfel de echipaj.
  ART. 3
  (1) Autospecialele pentru consultaţii la domiciliu sunt destinate utilizării în zonele urbane, precum şi în cele rurale.
  (2) Autospecialele pentru consultaţii la domiciliu sunt vehicule speciale de transport şi intervenţie în scop medical şi nu pot fi utilizate în activităţi administrative sau de altă natură decât cele definite în prezenta metodologie.
  (3) Autospeciala pentru consultaţii la domiciliu va avea un jurnal de bord în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului internelor şi reformei administrative privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească.
  (4) Autospecialele de consultaţii la domiciliu nu pot fi utilizate pentru transportul pacienţilor sau al altor persoane în afară de personalul medical de gardă.
  ART. 4
  Autospecialele de consultaţii la domiciliu vor fi dotate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006.
  ART. 5
  Activitatea de consultaţii de urgenţă la domiciliu este coordonată de dispeceratul medical al serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti ori, după caz, de dispeceratul integrat de urgenţă 1-1-2. Alertarea este asigurată prin una dintre următoarele modalităţi:
  a) telefon (fix sau mobil);
  b) radio (fix, mobil sau portabil);
  c) pager.
  ART. 6
  (1) Autospecialele de consultaţii la domiciliu pot fi deservite de următoarele categorii de personal medical:
  a) medic specialist sau medic primar de medicină de familie/medicină internă, angajat al serviciului de ambulanţă sau în regim de gardă;
  b) medic rezident, cel puţin anul III, în specialitatea medicină de familie/medicină internă, în regim de gardă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  c) medic rezident, cel puţin anul III, în specialitatea pediatrie, în cazul consultaţiilor pediatrice la domiciliu, în regim de gardă;
  d) medic specialist sau medic primar pediatru angajat al serviciului de ambulanţă sau în regim de gardă;
  e) medic de gardă la un centru de permanenţă în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  f) medic de medicină generală, cu sau fără competenţă în medicina de urgenţă, angajat al serviciului de ambulanţă sau în regim de gardă.
  (2) În cazul în care în staţia centrală sau într-o substaţie a serviciului de ambulanţă există un singur medic de gardă sau de serviciu:
  a) medicul va asigura cu autospeciala de consultaţii cazurile de consultaţii la domiciliu;
  b) în cazul în care apare necesitatea deplasării medicului la un caz de urgenţă, acesta se va deplasa la cazul respectiv cu o ambulanţă de tip B sau C ori cu autospeciala de consultaţii la domiciliu, în mod excepţional, dacă acesta este deja în misiune utilizând autospeciala de consultaţii;
  c) autospeciala de consultaţii la domiciliu se foloseşte în mod excepţional la intervenţii de urgenţă de cod roşu, doar în cazul în care pentru un caz de urgenţă clasificat sub incidenţa codului roşu nu există alt mijloc şi echipaj de intervenţie adecvate din structura serviciului de ambulanţă sau a serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
  d) trimiterea autospecialei de consultaţii la domiciliu la un caz de urgenţă clasificat sub incidenţa codului roşu din cauza prezenţei în vecinătatea cazului respectiv nu anulează necesitatea trimiterii unui mijloc medical de intervenţie de un nivel de competenţă adecvat cazului respectiv.
  (3) În cazul în care în staţia centrală sau într-o substaţie a serviciului de ambulanţă există mai mulţi medici de gardă sau de serviciu:
  a) unul sau, după caz, mai mulţi medici pot fi repartizaţi autospecialelor de consultaţii la domiciliu, iar restul pot fi alocaţi ambulanţelor de tip C sau B;
  b) alocarea medicilor la diferite mijloace de intervenţie se face numai în conformitate cu competenţele fiecăruia şi nivelul de competenţă necesar deservirii unui anumit tip de mijloc de intervenţie; în acest sens se aplică în procesul de repartiţie a medicilor la diferite categorii de mijloace de intervenţie, inclusiv la cele de consultaţii la domiciliu, prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.092/1.500/2006.
  ART. 7
  Conducerea autospecialei de consultaţii la domiciliu se realizează de către următoarele categorii de personal:
  a) conducător auto ambulanţier angajat al serviciului de ambulanţă;
  b) medicul de gardă poate conduce autospeciala personal dacă acesta este angajat al serviciului de ambulanţă.
  ART. 8
  Folosirea mijloacelor de avertizare audiovizuale ale autospecialelor de consultaţii la domiciliu se face în următoarele situaţii:
  a) în cazul deplasării, în mod excepţional, către un caz care poate fi o urgenţă;
  b) în cazul în care medicul este trimis să răspundă la o urgenţă cod roşu în lipsa unui alt mijloc de intervenţie medicalizat;
  c) în cazul deplasării la solicitări în condiţiile unui trafic urban aglomerat.
  ART. 9
  Finanţarea activităţilor desfăşurate cu autospeciala de consultaţii la domiciliu se realizează astfel:
  a) cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi operare sunt asigurate de serviciul de ambulanţă care are în proprietatea sa autospeciala;
  b) cheltuielile salariale ale conducătorului auto sunt asigurate de serviciul de ambulanţă care are în proprietate autospeciala;
  c) cheltuielile pentru plata liniilor de gardă a medicilor, cu excepţia celor aflaţi de gardă la centrele de permanenţă, sunt asigurate de serviciul de ambulanţă care are în proprietatea sa autospeciala;
  d) activitatea medicilor din centrele de permanenţă desfăşurată conform Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă de casele de asigurări de sănătate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  e) în cazul în care serviciile publice de ambulanţă sunt finanţate prin buget global, contravaloarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu, pentru care sunt utilizate autospecialele de consultaţii la domiciliu, se suportă din bugetul global alocat serviciilor publice de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu excepţia contravalorii activităţii desfăşurate de medicii din centrele de permanenţă pentru acordarea consultaţiilor de urgenţă la domiciliu, care se suportă conform prevederilor legale în vigoare;
  f) în cazul în care serviciile publice de ambulanţă sunt finanţate prin plata de serviciu – solicitare, consultaţia de urgenţă la domiciliu efectuată de medicii angajaţi sau în regim de gardă din serviciul public de ambulanţă judeţean şi al municipiului Bucureşti, ca solicitare a autospecialei de consultaţii la domiciliu, se decontează conform prevederilor legale în vigoare.

               —————