ORDIN Nr. 1626 din 24 septembrie 2007 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti


EMITENT:   MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 688 din 10 octombrie 2007

  În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (8) şi (13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 9.907 din 23 septembrie 2007,  ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.

  ART. 1
  Se aprobă modelul contractului de management al serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, încheiat între managerul general al serviciului de ambulanţă şi autoritatea de sănătate publică respectivă, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ART. 2
  (1) Se aprobă lista indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Metodologia de calcul al indicatorilor de performanţă şi valorile medii naţionale sunt aprobate şi transmise de Ministerul Sănătăţii Publice, anual, autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi serviciilor de ambulanţă judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  ART. 3
  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  ART. 4
  Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

             Ministrul sănătăţii publice,
             Gheorghe Eugen Nicolăescu

  Bucureşti, 24 septembrie 2007.
  Nr. 1.626.

  ANEXA 1

              CONTRACT DE MANAGEMENT
al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………./al Municipiului Bucureşti

  I. Părţile contractului

  1. Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului …………/a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin directorul executiv, ………………………,
  pe de o parte, şi
  2. Managerul general persoană fizică, domnul/doamna …………………, domiciliat/domiciliată în ………………., str. …………………….. nr. ……., judeţul/sectorul ……………………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ……… nr. …………., codul numeric personal ……………………….., în calitate de manager general al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului …………………/al Municipiului Bucureşti, cu sediul în localitatea ……………….., pe de altă parte,
  am convenit încheierea prezentului contract de management.

  II. Obiectul contractului

  Organizarea şi conducerea activităţii Serviciului de Ambulanţă al Judeţului ………………………………………/al Municipiului Bucureşti, pe baza obiectivelor şi a indicatorilor cuprinşi în proiectul de management, prevăzuţi în anexa la prezentul contract de management, în scopul furnizării de servicii medicale de urgenţă şi alte servicii medicale, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţa în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  III. Durata contractului

  1. Prezentul contract de management se încheie pe o durată de maximum 3 ani.
  2. Prezentul contract de management poate fi prelungit după încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcţiei.

  IV. Condiţii de muncă

  1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează în condiţii deosebite – vătămătoare, grele sau periculoase.
  2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

  V. Durata muncii

  O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:
  a) repartiţia programului de lucru se face după cum urmează ………… (ore zi/ore noapte/inegal);
  b) programul de lucru se poate modifica în condiţiile contractului colectiv de muncă aplicabil/regulamentului intern;
  c) orele suplimentare se efectuează în condiţiile legii.

  VI. Concediul

  Durata concediului anual de odihnă este de ………….. zile lucrătoare, în raport cu durata muncii.

  VII. Salariul

  1. Salariul de bază lunar brut: ……………. lei.
  2. Alte elemente constitutive:
  a) sporuri …………………………………..;
  b) indemnizaţii ………………………………;
  c) alte adaosuri ……………………………. .
  3. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt …………….. .

  VIII. Drepturile şi obligaţiile părţilor

  A.1. Drepturile managerului general
  Managerul general are, în principal, următoarele drepturi:
  1. dreptul la un salariu de bază stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare, care stă la baza drepturilor cuvenite privind salariul de merit, dacă este cazul, vechimea în muncă, sporurile profesionale şi alte sporuri, asigurările sociale şi pensii, asigurările sociale de sănătate, stabilite potrivit legii;
  2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
  3. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;
  4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
  5. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
  6. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;
  7. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii serviciului, având acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;
  8. dreptul de a fi sprijinit de către comitetul director în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a serviciului, precum şi în activitatea de identificare de surse pentru creşterea veniturilor proprii ale serviciului, în condiţiile legii;
  9. dreptul de a fi sprijinit de comitetul director în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;
  10. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de comitetul director şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
  11. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;
  12. dreptul de a revoca coordonatorii compartimentelor, staţiilor şi substaţiilor, precum şi directorii din subordine în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin 6 luni;
  13. dreptul de a păstra postul avut anterior încheierii prezentului contract de management, la rezilierea/încetarea acestuia, în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare/instituţii.
  14. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii.

  A.2. Obligaţiile managerului general
  Managerului general îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
  1. obligaţia de a îndeplini obligaţiile ce îi revin conform prezentului contract de management;
  2. obligaţia de a respecta disciplina muncii;
  3. obligaţia de fidelitate faţă de autoritatea de sănătate publică în executarea atribuţiilor de serviciu;
  4. obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în serviciu;
  5. obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

  A.3. Drepturile Autorităţii de Sănătate Publică ……………..
  Autoritatea de Sănătate Publică ………………….. are, în principal, următoarele drepturi:
  1. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru managerul general, sub rezerva legalităţii lor;
  2. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
  3. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;
  4. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii serviciului, putând solicita documente referitoare la activitatea medicală şi economico-financiară a unităţii, cu respectarea legii drepturilor pacientului;
  5. dreptul de a revoca managerul general, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al autorităţii de sănătate publică;
  6. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea serviciului.

  A.4. Obligaţiile Autorităţii de Sănătate Publică …………….
  Autorităţii de Sănătate Publică …………………………………… îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
  1. să acorde managerului general toate drepturile ce decurg din contractul de management, contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
  2. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea prezentului contract de management;
  3. să informeze managerul general asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
  4. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale managerului general;
  5. să asigure managerului general libertate în conducerea şi organizarea activităţii serviciului, în condiţiile legii;
  6. să ofere suport consultativ privind strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate;
  7. să pună la dispoziţia managerului general date comparative privind performanţa altor servicii similare;
  8. să furnizeze, la cererea managerului general, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, implementarea de protocoale de practică medicală, colectare şi analiză de date pentru indicatori de performanţă;
  9. să urmărească îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  10. să analizeze şi să evalueze, periodic şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului, performanţele serviciilor publice de ambulanţă, care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate sau cu Ministerul Sănătăţii Publice, numind o comisie de evaluare;
  11. să analizeze trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte realizarea planului de achiziţii publice, a investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.

  IX. Atribuţii

  Managerul general are, în principal, următoarele atribuţii:

  B.1. În domeniul strategiei serviciilor medicale:
  1. elaborează planul de management al serviciului pe perioada mandatului, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, luând în considerare şi prezenţa altor servicii publice în zonă, respectând principiul complementarităţii şi nu al concurenţei, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi cu coordonatorii de compartimente; planul de management al serviciului se avizează de autoritatea de sănătate publică; planul de management al serviciului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;
  2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al serviciului, pe baza propunerilor comitetului director şi a coordonatorilor compartimentelor, cu respectarea prevederilor legale;
  3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea directorului medical şi a coordonatorilor de compartimente;
  4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii serviciului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
  5. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  6. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită, luând în considerare specificul local;
  7. colaborează cu autorităţile publice locale şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi cu alte unităţi sanitare în planificarea dezvoltării sistemului de urgenţă prespitalicească în cazul intervenţiilor individuale, precum şi în cazul intervenţiilor la calamităţi în vederea realizării unor servicii integrate, complementare, eficiente, în conformitate cu necesităţile cetăţenilor, specificul local şi cu prevederile legale în vigoare;
  8. asigură utilizarea eficientă şi disponibilitatea continuă a mijloacelor de intervenţie din dotare în limita resurselor financiare şi umane.

  B.2. În domeniul managementului economico-financiar:
  1. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;
  2. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, precum şi al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz;
  3. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
  4. aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului, pe baza propunerilor fundamentate ale directorului medical, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, staţii şi substaţii, din structura serviciului;
  5. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe compartimente, staţii şi substaţii, conform contractului încheiat cu coordonatorii acestor structuri ale serviciului respectiv de ambulanţă;
  6. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul serviciului, împreună cu directorul economic;
  7. în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea sunt evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate, în condiţiile legii;
  8. efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;
  9. împreună cu comitetul director, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale serviciului, în limitele legii;
  10. negociază şi încheie, în numele şi pe seama serviciului, contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi, după caz, cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori economici;
  11. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

  B.3. În domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:
  1. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007. Nivelul şi gradul de importanţă al indicatorilor de performanţă specifici serviciului se stabilesc anual, de comun acord cu autoritatea de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti. În situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii serviciului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;
  2. indicatorii din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007 sunt raportaţi şi utilizaţi în analiza generală a activităţii serviciului respectiv;
  3. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul serviciului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;
  4. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor servicii medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din serviciu;
  5. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul serviciului, la propunerea directorului medical, pe baza recomandărilor şi a protocoalelor naţionale şi internaţionale din domeniu, precum şi a ordinului ministrului sănătăţii publice privind competenţele echipajelor medicale de urgenţă;
  6. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de serviciu, coordonate de directorul medical, cu sprijinul comitetului director şi al altor compartimente înfiinţate în cadrul serviciului;
  7. negociază şi încheie în numele şi pe seama serviciului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii, în condiţiile legii, pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale asigurate în zona de competenţă;
  8. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor, echipamentelor şi a materialelor sanitare necesare intervenţiei în scopul asigurării asistenţei medicale adecvate de urgenţă şi transportului în deplină siguranţă a pacienţilor, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice şi corelat cu nivelul veniturilor serviciului;
  9. răspunde de monitorizarea şi raportarea corectă a indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
  10. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, precum şi ale coordonatorilor de compartimente, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;
  11. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;
  12. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la organizarea, funcţionarea şi activitatea medicală a serviciilor publice de ambulanţă şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora.

  B.4. În domeniul managementului resurselor umane:
  1. aprobă regulamentul intern al serviciului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
  2. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul serviciului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului;
  3. stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor directorului medical şi a coordonatorilor de staţii, substaţii şi compartimente, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
  4. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director, cu excepţia persoanelor numite de autoritatea de sănătate publică şi autorităţile publice locale, în condiţiile legii;
  5. aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciului, în condiţiile legii;
  6. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
  7. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;
  8. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu nevoile din serviciul respectiv de ambulanţă;
  9. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de serviciu;
  10. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu membrii comitetului director. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul general al serviciului, după negocierea cu fiecare din cei menţionaţi anterior;
  11. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;
  12. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese.

  B.5. În domeniul managementului administrativ:
  1. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
  2. reprezintă serviciul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
  3. încheie acte juridice în numele şi pe seama serviciului, conform legii;
  4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciului;
  5. încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice;
  6. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;
  7. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor asistaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea serviciului;
  8. pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea serviciului;
  9. prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene, a municipiului Bucureşti sau Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
  10. răspunde de organizarea arhivei serviciului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
  11. aprobă utilizarea bazei de date medicale a serviciului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
  12. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea serviciului;
  13. conduce activitatea curentă a serviciului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
  14. împreună cu comitetul director, elaborează planul/planurile de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează activitatea serviciului în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
  15. propune spre aprobare autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti un înlocuitor pentru perioadele de indisponibilitate;
  16. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de management, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate.

  X. Răspunderea părţilor

  1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract de management părţile răspund potrivit prevederilor legii.
  2. Managerul general răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse serviciului de ambulanţă pe care îl conduce prin orice acte contrare intereselor acestuia.

  XI. Forţa majoră

  1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită de lege.
  2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 24 de ore, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
  3. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
  4. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.

  XII. Modificarea contractului de management

  Prevederile prezentului contract de management se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.

  XIII. Încetarea contractului de management

  Prezentul contract de management încetează în următoarele situaţii:
  a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
  b) la revocarea din funcţie a managerului general, în cazul nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă, prevăzuţi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.626/2007, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia, şi/sau în situaţia existenţei unei culpe grave ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor managerului general;
  c) prin acordul de voinţă al părţilor semnatare;
  d) la apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege;
  e) în cazul nerespectării termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese;
  f) la decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului general;
  g) la împlinirea vârstei de pensionare prevăzute de lege;
  h) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare care pot constitui un risc iminent pentru sănătatea pacienţilor sau a salariaţilor;
  i) în cazul neacceptării oricărei forme de control efectuate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  j) în cazul refuzului colaborării cu organele de control desemnate de instituţiile abilitate în condiţiile legii;
  k) în cazul în care se constată abateri de la legislaţia în vigoare constatate de organele de control şi instituţiile abilitate în condiţiile legii.

  XIV. Litigii

  Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.

  XV. Dispoziţii finale

  Prevederile prezentului model de contract de management pot fi completate cu dispoziţii specifice, inclusiv indicatori de performanţă, corelaţi cu specificul fiecărui serviciu public de ambulanţă.

  XVI. Legislaţie aplicabilă

  Prezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.
  Prezentul contract de management s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ………………….

         Autoritatea de Sănătate Publică ……………….,
            reprezentată prin directorul executiv
         …………………………………………….
             (numele, prenumele şi semnătura)

                 Manager general,
         …………………………………………….
             (numele, prenumele şi semnătura)

  ANEXA 2

                 INDICATORI
de performanţă ai managementului serviciului public de ambulanţă şi punctajele de evaluare a acestora

 ______________________________________________________________________________
|        Indicatori de performanţă      | Periodicitatea| Punctaj |
|                          | de raportare | maxim de|
|                          |        | evaluare|
|____________________________________________________|_______________|_________|
|              1            |    2    |  3  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| A. Indicatori de management al resurselor umane               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Numărul mediu de pacienţi asistaţi/medic    |        |     |
| (angajat sau contractat pentru gărzi)       | Trimestrial |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 2. Numărul mediu de pacienţi asistaţi/asistent   |        |     |
| medical angajat                  | Trimestrial |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 3. Proporţia personalului medical din totalul   |        |     |
| personalului angajat al serviciului de ambulanţă  | Semestrial  |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 4. Proporţia personalului medical cu pregătire   |        |     |
| specifică în asistenţa medicală de urgenţă     | Semestrial  |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 5. Proporţia conducătorilor auto din numărul total |        |     |
| al personalului                  | Semestrial  |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 6. Proporţia conducătorilor auto cu curs de    |        |     |
| ambulanţier din totalul conducătorilor auto    | Semestrial  |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 7. Proporţia personalului medical cu pregătire   |        |     |
| specifică raportat la fiecare staţie sau substaţie | Semestrial  |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 8. Proporţia personalului care a urmat cursuri de |        |     |
| pregătire şi de formare continuă în domeniul    |        |     |
| asistenţei medicale de urgenţă din totalul de   |        |     |
| personal medical în perioada evaluată       | Anual    |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 9. Proporţia personalului care a urmat cursuri de |        |     |
| pregătire şi de formare continuă în domeniul    |        |     |
| primului ajutor medical de urgenţă din totalul de |        |     |
| conducători auto/ambulanţieri în perioada evaluată | Anual    |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 10. Proporţia personalului din dispecerat care a  |        |     |
| urmat cursuri de formare continuă în domeniu din  |        |     |
| total personal din dispecerat în perioada evaluată | Semestrial  |   7  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| TOTAL:                               |  100  |
|____________________________________________________________________|_________|
| B. Indicatorii de utilizare a echipamentului din dotare           |
| MSP va stabili valoarea minimă admisă a indicatorilor în funcţie de gradul de|
| uzură al ambulanţelor, resursele umane disponibile pentru fiecare tip de   |
| echipaj şi numărul ambulanţelor din fiecare tip               |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Proporţia ambulanţelor tip C în serviciu din  |        |     |
| totalul ambulanţelor tip C din dotare/24 ore    | Trimestrial |  11  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 2. Proporţia ambulanţelor tip C în serviciu din  |        |     |
| totalul ambulanţelor tip C din dotare funcţionale |        |     |
| din punct de vedere tehnic             | Trimestrial |  14  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 3. Proporţia ambulanţelor tip B în serviciu din  |        |     |
| totalul ambulanţelor tip B din dotare/24 ore    | Trimestrial |  11  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 4. Proporţia ambulanţelor tip B în serviciu din  |        |     |
| totalul ambulanţelor tip B din dotare funcţionale |        |     |
| din punct de vedere tehnic             | Trimestrial |  14  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 5. Proporţia ambulanţelor din parcul activ cu un  |        |     |
| singur conducător auto sau ambulanţier/ambulanţă. |        |     |
| (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă |        |     |
| negociată)                     | Trimestrial |  11  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 6. Proporţia ambulanţelor din parcul activ cu   |        |     |
| 2 conducători auto sau ambulanţieri/ambulanţă.   |        |     |
| (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă |        |     |
| negociată)                     | Trimestrial |  11  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 7. Proporţia ambulanţelor din parcul activ cu 3 sau|        |     |
| mai mulţi conducători auto sau           |        |     |
| ambulanţieri/ambulanţă               | Trimestrial |  14  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 8. Proporţia misiunilor de consultaţii de urgenţă |        |     |
| la domiciliu, în care deplasarea s-a făcut     |        |     |
| utilizând ambulanţe tip B sau C din totalul    |        |     |
| consultaţiilor de urgenţă la domiciliu       | Trimestrial |  14  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| TOTAL:                               |  100  |
|____________________________________________________________________|_________|
| C. Indicatorii de utilizare a serviciilor asigurate             |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Proporţia intervenţiilor de cod roşu din totalul|        |     |
| intervenţiilor efectuate de compartimentul de   |        |     |
| urgenţă                      | Trimestrial |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 2. Proporţia intervenţiilor de cod galben din   |        |     |
| totalul intervenţiilor efectuate de compartimentul |        |     |
| de urgenţă                     | Trimestrial |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 3. Proporţia intervenţiilor de cod verde efectuate |        |     |
| de compartimentul de urgenţă din total cod verde  | Trimestrial |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 4. Proporţia intervenţiilor de cod roşu efectuate |        |     |
| de compartimentul de consultaţii din total cod   |        |     |
| roşu. (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare |        |     |
| minimă negociată)                 | Trimestrial |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 5. Proporţia intervenţiilor de cod galben efectuate|        |     |
| de compartimentul de consultaţii din total cod   |        |     |
| galben. (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare|        |     |
| minimă negociată)                 | Trimestrial |   8  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 6. Proporţia intervenţiilor de cod verde efectuate |        |     |
| de compartimentul de consultaţii din total cod   |        |     |
| verde                       | Trimestrial |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 7. Proporţia pacienţilor asistaţi la domiciliu de |        |     |
| asistenţi din compartimentul de urgenţă fără    |        |     |
| transport la spital. (Punctajul maxim se obţine  |        |     |
| pentru o valoare minimă negociată)         | Trimestrial |  12  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 8. Proporţia pacienţilor asistaţi la domiciliu,  |        |     |
| fără transport la spital, de echipaje din cadrul  |        |     |
| compartimentului de urgenţă (raportat la totalul  |        |     |
| pacienţilor asistaţi de compartimentul de urgenţă).|        |     |
| (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă |        |     |
| negociată)                     | Trimestrial |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| TOTAL:                               |  100  |
|____________________________________________________________________|_________|
| D. Indicatorii economico-financiari                     |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli |        |     |
| aprobat                      | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 2. Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi|        |     |
| în funcţie de sursele de venit           | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 3. Procentul cheltuielilor de personal din totalul |        |     |
| cheltuielilor serviciului             | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 4. Procentul cheltuielilor cu medicamentele din  |        |     |
| totalul cheltuielilor serviciului         | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 5. Procentul cheltuielilor cu materiale sanitare  |        |     |
| din totalul cheltuielilor spitalului        | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 6. Procentul cheltuielilor de capital din totalul |        |     |
| cheltuielilor                   | Semestrial  |   4  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 7. Costul mediu pe solicitare corelat cu nivelul de|        |     |
| competenţă al echipajului şi cu tipul mijlocului de|        |     |
| intervenţie utilizat                | Semestrial  |  16  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| TOTAL:                               |  100  |
|____________________________________________________________________|_________|
| E. Indicatorii de calitate                          |
| Se vor corela cu posibilităţile de raportare prin baze de date comune etc.  |
| după caz                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 1. Rata mortalităţii pe timpul transportului din  |        |     |
| totalul pacienţilor asistaţi şi transportaţi cu  |        |     |
| mijloacele din dotarea compartimentului de urgenţă |        |     |
| (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare minimă |        |     |
| negociată)                     | Trimestrial |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 2. Rata mortalităţii la locul solicitării a    |        |     |
| cazurilor asistate de compartimentul de urgenţă,  |        |     |
| cu excepţia cazurilor găsite în stop cardiac la  |        |     |
| sosire. (Punctajul maxim se obţine pentru o valoare|        |     |
| minimă negociată)                 | Trimestrial |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 3. Rata solicitărilor de cod roşu la care a plecat |        |     |
| o ambulanţă în mai puţin de 2 minute de la alertare| Trimestrial |  13  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 4. Rata solicitărilor de cod roşu la care s-a   |        |     |
| ajuns cu prima ambulanţă în mediu urban în mai   |        |     |
| puţin de 15 minute de la alertare         | Trimestrial |  13  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 5. Rata solicitărilor de cod roşu la care s-a ajuns|        |     |
| în mediu rural în mai puţin de 20 de minute de la |        |     |
| alertare                      | Trimestrial |   9  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 6. Rata solicitărilor la care pacientul a fost   |        |     |
| transportat cu alt mijloc înaintea sosirii     |        |     |
| ambulanţei                     | Trimestrial |   3  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 7. Rata pacienţilor care au resolicitat intervenţia|        |     |
| ambulanţei în mai puţin de 24 de ore de la ultima |        |     |
| solicitare. (Punctajul maxim se obţine pentru o  |        |     |
| valoare minimă negociată)             | Trimestrial |   5  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 8. Procentul apelurilor la care s-a răspuns în   |        |     |
| dispeceratul medical în mai puţin de 20 de secunde |        |     |
| – se solicită la 112                | Trimestrial |  13  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 9. Indicele de concordanţă între codul de culoare |        |     |
| alocat unei solicitări şi codul real la locul   |        |     |
| intervenţiei                    | Semestrial  |  13  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| 10. Indicele de corelare între cod de culoare şi  |        |     |
| tipul de echipaj alocat              | Semestrial  |  13  |
|____________________________________________________|_______________|_________|
| TOTAL:                               |  100  |
|____________________________________________________________________|_________|
| TOTAL GENERAL:                           |  500  |
|____________________________________________________________________|_________|

  Punctajul maxim cumulat pe aceşti indicatori este de 500 puncte.
  Valoarea minimă care poate fi acumulată este de 350 de puncte.
  Sub valoarea minimă activitatea managerului este considerată ineficientă.

  Indicatorii care nu au fost realizaţi sunt punctaţi cu 0 sau cu un procent din punctajul maxim corespunzător fiecărui indicator, care este stabilit în urma negocierilor cu autoritatea contractantă.

               —————