ORDIN Nr. 1778 din 28 decembrie 2006 privind aprobarea normativelor de personal


Text în vigoare începând cu data de 23 octombrie 2010
  REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ

  Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 septembrie 2010.

  Act de bază
#B: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1778/2006

  Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2099/2007
#M2: Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1224/2010  Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1, #M2 etc.

#B
  Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 8.388/2006,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

  ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:

  ART. 1
  Se aprobă normativele de personal pe tipuri de unităţi sanitare, categorii de personal şi tipuri de activităţi medicale, conform anexelor nr. 1 – 17*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.
————
  *) Anexele nr. 1 – 17 sunt reproduse în facsimil.

  ART. 2
  Normarea personalului medico-sanitar în cabinetele medicale din grădiniţele şi unităţile şcolare din mediul urban, precum şi din unităţile de învăţământ superior este prevăzută în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  ART. 3
  Normarea personalului medico-sanitar din activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare este prevăzută în anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 septembrie 2006.
  ART. 4
  Normarea personalului din centrele de sănătate mintală se face potrivit prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 375/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 2 mai 2006.
  ART. 5
  (1) Numărul de posturi determinat conform normativelor de personal este minimal obligatoriu.
  (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) poate fi majorat la propunerea motivată a autorităţii de sănătate publică sau a unităţilor sanitare, în funcţie de subordonare, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice, în condiţiile legii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice.
  (3) La determinarea numărului de posturi conform prevederilor alin. (2) se vor avea în vedere şi prevederile pct. 7 din anexa nr. 17.
#M1
  ART. 6
  În funcţie de cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (1), unităţile sanitare publice pot utiliza un număr mai mic de posturi, cu acordul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate, afiliate federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară.
#B
  ART. 7
  Ordonatorul de credite al unităţii sanitare publice are obligaţia ca la ocuparea posturilor să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli.
  ART. 8
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 208/2003 privind aprobarea normativelor de personal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 şi nr. 222 bis din 3 aprilie 2003, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  ART. 9
  Direcţia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare, autorităţile de sănătate publică şi unităţile sanitare publice cu personalitate juridică din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
  ART. 10
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

#M2
  ANEXA 1 *** Abrogată

  ANEXA 2 *** Abrogată

  ANEXA 3 *** Abrogată

  ANEXA 4 *** Abrogată

  ANEXA 5 *** Abrogată

  ANEXA 6 *** Abrogată

  ANEXA 7 *** Abrogată

#B
  ANEXA 8

             NORMATIVE DE PERSONAL
pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională şi Centrele de Transfuzie Sanguină

________________________________________________________________________________
Nr.         Unitatea        Criteriul de normare Categoria de
crt.                               personal
________________________________________________________________________________
 1. Institutul Naţional de Hematologie   număr        Medici
   Transfuzională             locuitori*1)/1 post 1.200.000
                      număr        Alt personal
                      locuitori*1)/1 post sanitar
                                 superior
                                 1.500.000
                      număr        Personal
                      locuitori*1)/1 post sanitar mediu
                                 550.000
                      număr mp/1 post   Îngrijitor
                                 200

2. Centre de Transfuzie    număr litri    Medici     Personal sanitar
  Sanguină          sânge*2)/1 post  700      mediu 100
                număr litri    Alt personal  Personal sanitar
                sânge*2)/1 post  sanitar    mediu
                         superior    801
                         800
                număr posturi/1  Infirmiere
                post personal   0,2
                mediu sanitar
                număr mp/1 post  Îngrijitor
                         200
________________________________________________________________________________
  *1) Se ia în calcul populaţia la nivel naţional.
  *2) Se ia în calcul cantitatea de sânge pe un an.

#M2
  ANEXA 9

               NORMATIVE DE PERSONAL
    pentru institute/servicii judeţene/cabinete de medicină legală

 ______________________________________________________________________________
|    Categoria de personal     |  Criteriul de normare  | Normativ |
|______________________________________|__________________________|____________|
| I. Institute de medicină legală   |             |      |
| 1. Medici              | număr de locuitori/1 post| 1/100.000 |
| 2. Alt personal cu pregătire     | număr de locuitori/1 post| 1/200.000 |
| superioară de specialitate      |             |      |
| 3. Personal sanitar mediu      | număr de locuitori/1 post| 1/75.000  |
| 4. Autopsieri            | număr de locuitori/1 post| 1/400.000 |
| 5. Brancardieri           | număr de posturi/unitate | 1 post/tură|
|______________________________________|__________________________|____________|

  NOTE:
  1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.
  2. Pentru institutele de medicină legală, normativul se calculează la populaţia din teritoriul arondat prevăzut în Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. În categoria „Alt personal cu pregătire superioară de specialitate” se includ farmacişti, chimişti, biochimişti, biologi, psihologi etc.

#B
  ANEXA 10

               NORMATIVE DE PERSONAL
         pentru institute/centre de sănătate publică

________________________________________________________________________________
Secţia/compartimentul  Criteriul de normare Categoria de personal Normativ
________________________________________________________________________________
1. Epidemiologie şi   număr locuitori/1   Medici         1/300.000
  sănătate publică   post*1)

            număr locuitori/1   Alt personal cu    1/600.000
            post*1)        pregătire superioară
                       de specialitate*2)

            număr locuitori/1   Personal sanitar    1/350.000
            post*1)        mediu

2. Medicina muncii   număr persoane    Medici         1/150.000
            încadrate indiferent
            de forma de
            proprietate a
            unităţii/1 post

            număr persoane    Alt personal cu    1/200.000
            încadrate indiferent pregătire superioară
            de forma de      de specialitate*2)
            proprietate a
            unităţii/1 post

            număr persoane    Personal sanitar    1/75.000
            încadrate indiferent mediu
            de forma de
            proprietate a
            unităţii/1 post

3. Medicina mediului  număr locuitori/1   Medici         1/250.000
  şi colectivităţilor post*1)

            număr locuitori/1   Alt personal cu    1/350.000
            post*1)        pregătire superioară
                       de specialitate*2)

            număr locuitori/1   Personal sanitar    1/200.000
            post*1)        mediu

4. Promovarea sănătăţii număr locuitori/1   Medici         1/500.000
            post*1)

            număr locuitori/1   Alt personal cu    1/600.000
            post*1)        pregătire superioară
                       de specialitate*2)

            număr locuitori/1   Personal sanitar    1/300.000
            post*1)        mediu

5. Igiena radiaţiilor  număr locuitori/1   Medici         1/600.000
            post*1)

            număr locuitori/1   Alt personal cu    1/500.000
            post*1)        pregătire superioară
                       de specialitate*2)

            număr locuitori/1   Personal sanitar    1/550.000
            post*1)        mediu
________________________________________________________________________________
  *1) Reprezintă populaţia judeţului de reşedinţă şi a teritoriului arondat.
  *2) Se includ: farmacişti, chimişti, biologi, biochimişti, fizicieni, psihologi, sociologi, kinetoterapeuţi, ingineri sanitari etc.

  NOTĂ:
  1. Normarea personalului auxiliar sanitar pentru activitatea de curăţenie: 1 post la 250 mp.
  2. Statisticienii şi registratorii medicali se includ în normativul total calculat la categoria de personal sanitar mediu.

  ANEXA 11

              NORMATIVE DE PERSONAL
    pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti

________________________________________________________________________________
 Categoria de personal     Criteriul de normare     Normativ
________________________________________________________________________________
 – medic coordonator      dispecerat – sediul central  1 post/tură
 – medici:
  – în judeţe         număr locuitori/1 post    1/30.000
  – în municipiul Bucureşti                 1/20.000
 – medici           microstaţii în judeţ     1 post/tură/2 ture
 – personal sanitar mediu   număr posturi/ambulanţă    1/ambulanţă/tură
 – ambulanţier         număr posturi/ambulanţă    1/ambulanţă/tură
________________________________________________________________________________

  NOTĂ:
  1. Normarea posturilor de personal sanitar mediu şi de ambulanţier se face în raport de numărul autosanitarelor în funcţiune.
  2. Normarea personalul sanitar mediu şi auxiliar sanitar se face pe total judeţ. Repartizarea pe microstaţiile de ambulanţă se face în funcţie de numărul şi tipul ambulanţelor aflate în dotare.
  3. Pentru judeţe cu localităţi izolate, greu accesibile sau alte particularităţi geografice, normativul poate fi majorat cu până la 20% .
  4. Brancardierii încadraţi în serviciile de ambulanţă la data intrării în vigoare a prezentului normativ se menţin în activitate până la vacantarea postului, dar nu mai mult de 3 luni.

  ANEXA 12

               NORMATIVE DE PERSONAL
       pentru asistenţa medicală de specialitate din ambulator

  Ambulatorii de specialitate

  I. Medici şi personal sanitar mediu

________________________________________________________________________________
Nr. Asistenţă medicală de specialitate Criteriul    Medici   Personal
crt. în ambulatoriu           de normare          sanitar
                                   mediu
________________________________________________________________________________
 1. Cabinete medicale de specialitate  număr      1 post/   1 post/
                     posturi/cabinet cabinet/  cabinet/
                             2 ture   2 ture
 2. Cabinete medicale de medicină    număr      1 post/   1 post/
   dentară               posturi/cabinet cabinet/  cabinet/
                             2 ture   2 ture
 3. Laborator              număr      1 post/   2 posturi/
                     posturi/     laborator/ laborator/
                     laborator/tură  tură    2 ture
________________________________________________________________________________

 II. Alt personal

________________________________________________________________________________
Nr. Asistenţă medicală de specialitate Criteriul     Alt    Personal
crt. în ambulatoriu           de normare    personal  sanitar
                              superior  mediu
________________________________________________________________________________
 1. Chimist, biolog, biochimist,    număr       2 posturi 4 posturi
   farmacist              posturi/laborator
 2. Pentru radiologie şi imagistică   număr       –     2 posturi/
   medicală              posturi/aparat        tură
 3. Profesori de cultură fizică     număr posturi/  1/tură   –
   medicală; fiziokinetoterapeut;   sala de
   kinetoterapeut           kinetoterapie*)
________________________________________________________________________________
  *) Spaţiul aferent unei săli de kinetoterapie este de cel puţin 8 mp.

  ANEXA 13

               NORMATIV DE PERSONAL
dispensare medicale unde nu sunt organizate cabinete medicale conform Ordonanţei
Guvernului nr. 124/1998

________________________________________________________________________________
Nr. Tipul de asistenţă medicală     Criteriul de normare  Personal
crt.                               sanitar mediu
________________________________________________________________________________
 1. Asistenţă medicală primară:
   a) în zone cu condiţii normale    număr locuitori/1 post   1000
   b) în zone izolate, cu condiţii   număr locuitori/1 post    300
    grele sau foarte grele
________________________________________________________________________________

  ANEXA 14

             ALTE ACTIVITĂŢI MEDICALE

  A. Medici şi personal sanitar mediu

________________________________________________________________________________
Nr. Tipul de activitate medicală     Criteriul     Medici Personal
crt. sau unitatea sanitară         de normare        sanitar
                                   mediu
________________________________________________________________________________
 1. Asistenţă medicală de reabilitare   număr paturi     90    90
   a sănătăţii – staţiuni        tratament/1 post
   balneoclimaterice
 2. Proceduri fizio-electro-termo-    număr         –     40
   balneo-terapie            proceduri*1)/1
                      post
________________________________________________________________________________

  B. Alt personal

_____________________________________________________________________
Nr. Tipul de activitate medicală     Criteriul    Normativ
crt.                    de normare
_____________________________________________________________________
 1. Profesor de cultură fizică      număr        15
   medicală; fiziokinetoterapeut;    proceduri*1)/1
   kinetoterapeut            post
_____________________________________________________________________

  C. Personal auxiliar sanitar

_____________________________________________________________________
Nr. Tipul de asistenţă medicală      Criteriul     Număr
crt.                    de normare     posturi
_____________________________________________________________________
 1. Proceduri fizio-electro-termo-    număr posturi/2    1
   balneo-terapie            posturi personal
                      sanitar mediu
_____________________________________________________________________
  *1) În numărul de proceduri se calculează conform anexei nr. 14a.

  NOTĂ:
  Unitatea sanitară publică are obligaţia să ţină evidenţa procedurilor efectuate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

  ANEXA 14a

                ANEXA
privind calculul numărului de proceduri pentru bazele de tratament fizio-electro-termo-balneo-terapie

  CAP. 1
  Electroterapia

  1. Galvanizări
  2. Ionizări
  3. Galvanostimulări
  4. Galvanizări decontracturante
  5. Băi hidroelectrice parţiale şi generale
  6. Faradizări
  7. Masă vibratorie
  8. Diadinamici
  9. Curenţi exponenţiali
  10. Curenţi stimulatori impulsuri (rectangulari, trapezoidali, triunghiulari etc.)
  11. Miodinaflux
  12. Nemectrodin
  13. Nemectron
  14. Neuroexponeflux
  15. M.D.F.
  16. Diatermie
  17. Ultrascurte
  18. Microunde
  19. Ultrasunet

  CAP. 2
  Fototerapie

  20. Solux (infraroşii)
  21. Ultraviolete
  22. Băi lumină parţiale şi generale
  23. Fototerapie în fotarii (colective)

  CAP. 3
  Pneumoterapie

  24. Aerosoli
  25. Inhalaţii
  26. Pulverizaţii individuale
  27. Pulverizaţii colective
  28. Cameră pneumatică
  29. Gimnastică respiratorie cu aparat pentru supra şi sub presiune

  CAP. 4
  Hidro-termo-kinetoterapie

  30. Fricţiuni parţial complete şi complete reci şi alternante
  31. Împachetări umede complete sau parţiale
  32. Împachetări uscate
  33. Cataplasme cu diverse ingrediente chimice sau plante
  34. Împachetări cu parafină
  35. Băi de abur complete şi parţiale
  36. Băi medicinale cu ingrediente chimice
  37. Saună
  38. Baie kinetoterapeutică, băi cu peria, băi hallbad, băi hiperterme, băi cu masaj sub apă etc.
  39. Băi kineto la bazin individual (cadru mediu, lucrează în bazin cu bolnavul)
  40. Băi cu bule de aer, oxigen, CO2
  41. Băi la bazin kineto colective
  42. Băi parţiale ascendente, descendente de umeri, picioare, şezut, calde, reci sau alternante etc.
  43. Proceduri prin mofete

  CAP. 5
  Balneoterapie

  44. Băi de nămol natural complete şi parţiale, băi cu ape sulfuroase, băi carbogazoase, băi alcaline etc.
  45. Împachetări cu nămol (sapropelic şi turbă)
  46. Cataplasme cu nămol
  47. Tampoane vaginale cu nămol
  48. Irigaţii cu ape minerale
  49. Duş – masaj
  50. Duş scoţian
  51. Duşuri alternante verticale
  52. Duş subaqual
  53. Duş cu aer cald (se asociază cu masaj)
  54. Duş de abur (se asociază cu masaj)
  55. Afuziuni generale şi parţiale reci sau alternante

  CAP. 6
  Masoterapie

  56. Masaj uscat
  57. Masaj cu nămol
  58. Masaj recuperator

  CAP. 7
  Kinetoterapie

  59. Kinetoterapie individuală
  60. Kinetoterapie colectivă
  61. Kinetoterapie cu aparatură specială
  62. Manipulări vertebrale şi articulaţii periferice

  NOTĂ:
  La calculul numărului de proceduri se va proceda astfel:
  Fiecare din procedurile aplicate unui bolnav reprezintă o procedură, cu următoarele excepţii:
  1. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca două proceduri:
  – Cap. I – punctele 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, Cap. III punctul 29.
  – Cap. IV – punctele 30, 42.
  – Cap. V – punctul 49, 53, 54.
  – Cap. VI – punctele 56, 57, 58.
  – Cap. VII – punctele 59, 60.
  2. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca trei proceduri:
  – Cap. IV – punctul 38, Cap. I punctul 6.
  – Cap. V – punctul 50, 52, Cap. VI punctul 57.
  3. 1 (una) procedură aplicată unui bolnav se calculează la normare ca patru proceduri:
  – Cap. IV – punctul 39, Cap. VI punctul 58.
  4. La Cap. IV punctul 41 şi 43 – 10 bolnavi care fac baie la bazinul de kinetoterapie colectivă şi 10 bolnavi care efectuează tratament prin mofetă, se calculează la normare ca o procedură.

  Normativul de un post personal sanitar mediu la 40 de proceduri se aplică la numărul mediu zilnic de proceduri.
  Numărul mediu zilnic de proceduri se determină prin împărţirea numărului anual de proceduri determinat conform prezentei anexe la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile).

  ANEXA 15

             NORMATIVE DE PERSONAL
pentru personalul tehnic, economic, informatică, administrativ şi de deservire

________________________________________________________________________________
Nr. Tipul de unitate    Categoria de personal      Criteriul Normativ
crt.                             de normare
________________________________________________________________________________
               I. Personalul din aparatul
               funcţional (comitetul director,
               tehnic, economic, informatică
               şi administrativ)

 1. Unităţi cu până la 150                 % din      10%
   posturi prevăzute în                  numărul de
   statul de funcţii                    posturi

 2. Unităţi între 151 – 400                 % din      8%
   posturi prevăzute în                  numărul de
   statul de funcţii                    posturi

 3. Unităţi cu peste 400                  % din      6%
   posturi prevăzute în                  numărul de
   statul de funcţii                    posturi

               II. Personal de deservire*)

 1. Pentru toate tipurile                  % din     1,5%
   de unităţi                       numărul de
                               posturi
________________________________________________________________________________
  *) se utilizează numai pentru unităţile care asigură paza cu personal propriu.

#M2
  ANEXA 16

               NORMATIVE DE PERSONAL
pentru activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină, încălzire şi de deservire a posturilor fixe

  I. Dispoziţii generale
  1. Prin prezentele normative se stabileşte numărul maxim de personal muncitor pentru următoarele activităţi:
  a) întreţinerea clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire;
  b) deservirea posturilor fixe la centrale termice, centrale de oxigen, lifturi, centrale telefonice, activitate de proiecţie, activitate radioficare şi telex etc.;
  c) meserii specifice unor unităţi sanitare.
  Activitatea de întreţinere şi deservire a obiectivelor menţionate mai sus constă în asigurarea condiţiilor optime necesare pentru buna desfăşurare a activităţii medicale în unităţile sanitare.
  2. La elaborarea normativelor de personal pentru aceste activităţi s-au avut în vedere următoarele:
  – volumul activităţii de întreţinere sau de deservire;
  – capacităţile unităţilor sanitare;
  – folosirea raţională şi integrală a timpului de lucru;
  – asigurarea serviciilor la nivelul cerut de normele de funcţionare a unităţilor sanitare;
  – încadrarea în alocaţiile bugetare repartizate potrivit surselor de finanţare aprobate.
  3. În vederea aplicării normativelor de personal conducerea unităţii sanitare va lua următoarele măsuri:
  – menţinerea instalaţiilor şi a utilajelor în stare permanentă de funcţionare;
  – organizarea raţională a procesului de întreţinere şi deservire a obiectivelor nominalizate la posturi fixe;
  – aprovizionarea cu materiile şi materialele necesare desfăşurării optime a activităţilor ce fac obiectul prezentelor normative;
  – organizarea şi efectuarea controlului asupra calităţii muncii şi a respectării normelor de protecţia muncii;
  – stabilirea atribuţiilor pentru fiecare muncitor şi nominalizarea lucrărilor ce îi revin în cadrul meseriei pe care o exercită;
  – organizarea evidenţei primare;
  – urmărirea folosirii raţionale a timpului de lucru şi analiza periodică a eficienţei activităţii;
  – organizarea schimbului II şi III numai la activităţile la care se impune aceasta, în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi sanitare.
  4. Prezentele normative se aplică altor tipuri de unităţi sanitare publice cu personalitate juridică decât cele cu paturi, atât din subordinea Ministerului Sănătăţii, cât şi din subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

  II. Meseriile ce pot fi utilizate
  5.a) În activitatea de întreţinere a clădirilor, instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire prevăzute la cap. I pct. 1 lit. a), vor putea fi folosite următoarele meserii:

 ______________________________________________________________________________
| Indicator |               Meseria               |
| tarifar de|                                 |
| calificare|                                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.11.05 | lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.05.01 | instalator de apă şi canal                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.05.02 | instalator de încălzire centrală şi gaze             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.04.08 | electrician de întreţinere şi reparaţii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 09.08.00 | tâmplar universal                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.22.01 | sudor electric                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.22.02 | sudor cu gaze                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.12.01 | zidar – roşar tencuitor                     |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.13.00 | zugrav – vopsitor                        |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.21.01 | strungar la strung paralel şi de detalonat            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 06.01.02 | laborant determinări fizico-chimice – numai în unităţile şi la  |
|      | locurile stabilite de Inspecţia de Stat pentru Controlul     |
|      | Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat|
|      | (I.S.C.I.R.)                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 19.00.09 | operator hidraulic în alimentările cu apă – numai unităţile în  |
|      | care au staţie proprie de alimentare cu apă           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.04.01 | bobinator maşini electrice rotative               |
|___________|__________________________________________________________________|
| 09.05.00 | tapiţer                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.00.08 | geamgiu                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.24.01 | tinichigiu industrial                      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.05.03 | instalator frigorist                       |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.09.02 | montator de placaje interioare şi exterioare           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 18.00.03 | deratizator, dezinfectator, deparazitor             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.07.02 | instalator termic şi fonic                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.05.04 | instalator de ventilare şi condiţionare             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 24.00.01 | preparator ser vaccin – muncitor necalificat (numai cei care   |
|      | lucrează efectiv la întreţinere clădiri şi instalaţii de apă,  |
|      | lumină şi încălzire) ajutând muncitorii calificaţi        |
|___________|__________________________________________________________________|

  5.b) În activitatea de deservire a posturilor fixe prevăzute la cap. I pct. 1 lit. b), vor putea fi utilizate următoarele meserii:

 ______________________________________________________________________________
| Indicator |               Meseria               |
| tarifar de|                                 |
| calificare|                                 |
|___________|__________________________________________________________________|
| 25.51.03 | fochist la căldări pentru încălzire centrală           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 25.51.02 | fochist la căldări pentru abur industrial            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 25.00.10 | liftier                             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 25.51.11 | telefonist                            |
|___________|__________________________________________________________________|
| 25.51.12 | telegrafist                           |
|___________|__________________________________________________________________|
| 24.52.08 | proiecţionist                          |
|___________|__________________________________________________________________|
| 22.51.10 | operator radio-radioficare                    |
|___________|__________________________________________________________________|
| 20.05.02 | instalator de încălzire centrală şi gaze             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.04.08 | electrician de întreţinere şi reparaţii             |
|___________|__________________________________________________________________|
| 19.03.00 | peisagist floricultor                      |
|___________|__________________________________________________________________|
| 05.11.03 | lăcătuş montator, agregate energetice şi transport        |
|      | şofer                              |
|___________|__________________________________________________________________|

  5.c) Meserii specifice unor unităţi sanitare

  1. Serviciile de ambulanţă

  05.04.04 electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de
       transport
  05.24.02 tinichigiu carosier
  05.29.00 vopsitor industrial
  25.00.09 ungător – gresor
  06.54.04 vulcanizator
       conducător şalupă, motorist
       ofiţer punte
       ofiţer mecanic

  2. Direcţia de sănătate publică
  conducător şalupă, ofiţer mecanic
  motorist
  ofiţer punte

  III. Normative de personal
  6. Normativele de personal determină numărul minimal obligatoriu de posturi la activităţile de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe din unităţi sanitare.
  a) Pentru determinarea numărului de posturi pentru întreţinere clădiri şi instalaţii de apă, lumină şi încălzire, se vor aplica următoarele normative:

  Elemente de normare:       Criterii de normare:
  – Număr de paturi convenţionale  – 115 paturi convenţionale/1 post muncitor
  pe întreaga unitate cu      la unităţile cu personalitate juridică
  personalitate juridică

  Calculul numărului de paturi convenţionale pe unitate se face prin echivalarea încăperilor fără paturi, astfel:
  – 1 încăpere fără paturi corespunde cu 1 pat convenţional la normare.
  Prin încăpere fără paturi se înţelege toate încăperile din unitatea sanitară în care nu sunt amplasate paturi, de exemplu: laboratoare, sterilizare, cabinete de consultaţii, săli de aşteptare, amfiteatre, birouri, săli de şedinţe, magazii, băi, grupuri sanitare, centrale telefonice, alte încăperi delimitate de uşi etc.
  Pentru subsolurile tehnice se va lua în calcul o suprafaţă de 20 mp ca încăpere fără paturi.
  Calculul numărului normat de posturi în baza criteriului de 115 paturi convenţionale/1 post muncitor se face pe unitatea sanitară publică cu personalitate juridică, iar nominalizarea meseriilor prevăzute la cap. II pct. 5 a) se face de conducerea unităţii sanitare. În cadrul acestui normativ pot fi nominalizate şi alte meserii în afara celor prevăzute la cap. II pct. 5 a) în funcţie de specificul unităţii.
  b) Pentru determinarea numărului de personal necesar deservirii posturilor fixe, se vor aplica următoarele normative:

  Elemente de normare:       Criterii de normare:
  – Centrale termice:        – 1 post de fochist pe fiecare tură şi
                   centrală termică cu până la inclusiv 4
                   cazane
                   – în centralele termice cu peste 4 cazane,
                   câte 2 posturi de fochişti pe fiecare tură
                   şi centrală. Stabilirea numărului normat
                   se va face cu avizul inspectoratului
                   teritorial al judeţului sau municipiului
                   Bucureşti – I.S.C.I.R.
  – Staţii centrale de oxigen:   – 1 post de muncitor pe tură şi staţie.
                   Stabilirea duratei de funcţionare a
                   staţiei se face cu avizul inspectoratului
                   teritorial al judeţului sau municipiului
                   Bucureşti – I.S.C.I.R.
  – Lifturi:            – 1 post liftier/tură, conform programului
                   de funcţionare a acestora stabilit de
                   conducerea unităţii. Posturile de liftier
                   se vor stabili numai pentru ascensoarele
                   de persoane care au înscrisă în cartea
                   tehnică sau în procesele-verbale
                   I.S.C.I.R. condiţia expresă „cu însoţitor”
  – Centrale telefonice:      – 1 post de telefonist pe fiecare poziţie
                   la pupitru şi pe tură, în unităţi sanitare
                   – 1 post de telefonist/operator
                   registrator de urgenţă pe fiecare poziţie
                   la pupitru şi pe tură, în serviciile de
                   ambulanţă
  – Îngrijire animale pentru    – 1 post de muncitor la 300 de animale
  experienţă            mici
                   – 1 post de muncitor la 70 alte animale
  – Întreţinere spaţii verzi,    – 1 post de muncitor la 10.000 mp**)
  parcuri
  – Întreţinere sere pentru flori  – 1 post de muncitor pe seră**)
  şi răsaduri
  – Activitatea de întreţinere şi  – 1 post de muncitor la 8 maşini
  reparaţii curente, mijloace de
  transport auto
  – Activitatea de conducere auto  – 1 post de şofer pe mijloc de transport
  – Deservire grup electrogen şi  – 1 post de muncitor pe grup sau staţie
  staţie acumulatori sau baterii
  – Deservire staţii de epurare ape – 1 post de muncitor/tură/staţie
  uzate şi reziduale
  – Deservire staţii de pompe sau  – 1 post de muncitor/tură/staţie
  uzine pentru asigurarea cu apă
  potabilă
  – Crematoriu*)          – 1 post de muncitor/unitate
————
  *) Se utilizează muncitori necalificaţi.
  **) Se utilizează muncitori calificaţi şi necalificaţi.

  Calculul numărului normat de muncitori pentru posturile fixe menţionate mai sus se va face distinct pe fiecare obiectiv, iar nominalizarea meseriilor se va face în cadrul prevederilor cap. II pct. 5 b) de conducerea unităţii sanitare publice.
  c) Meserii specifice unor unităţi sanitare publice

  Elemente de normare:       Criterii de normare:
  1. Serviciile de ambulanţă
  – Activitatea de întreţinere şi  – 1 post de muncitor la 8 autosanitare/pe
  reparaţii curente mijloace de   2 ture*)
  transport auto
  – Conducător şalupă (ofiţer    – câte un post pe fiecare şalupă
  punte); motorist (ofiţer
  mecanic)
  2. Direcţia de sănătate publică
  – Conducător şalupă (ofiţer    – câte un post pe fiecare şalupă
  punte); motorist (ofiţer
  mecanic)
————
  *) Nominalizarea pe meserii o face conducerea fiecărui serviciu de ambulanţă, în funcţie de aspectele concrete în care se desfăşoară activitatea.

  IV. Organizarea activităţilor şi conducerea lucrărilor
  7. Numărul de muncitori pentru activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi al celor de deservire a posturilor fixe, rezultat din aplicarea criteriilor de normare, se repartizează de către conducerea unităţii sanitare publice, pe ture şi pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de funcţionare a unităţii sanitare publice respective şi cu volumul de activitate.
  Se vor lua măsuri ca toţi muncitorii de întreţinere şi reparaţii care supraveghează funcţionarea unor instalaţii (normaţi la posturi fixe) sau cei care asigură întreţinerea şi repararea instalaţiilor de încălzire, apă, lumină sau a clădirilor, în perioada în care nu sunt solicitaţi la intervenţii în cadrul unităţii sanitare publice, să execute în cadrul compartimentului de lucru ajustări de piese, recondiţionări de subansamble, dispozitive etc., precum şi să îndeplinească alte sarcini stabilite de conducerea unităţii sanitare, în folosirea integrală a timpului de muncă zilnic.
  Pentru fiecare meserie şi post se vor stabili în mod concret sarcinile şi atribuţiile, precum şi răspunderile ce le revin acestora prin fişa postului.
  8. Activitatea de întreţinere a clădirilor şi instalaţiilor de apă, lumină şi încălzire şi de deservire a posturilor fixe este organizată, condusă şi controlată de responsabilul compartimentului de întreţinere şi reparaţii, instalaţii şi aparatură stabilit de conducerea unităţii sanitare publice (inginer, subinginer tehnician etc.) care răspunde de buna funcţionare şi deservire a instalaţiilor şi utilajelor respective.
  Muncitorii de la activitatea de întreţinere vor consemna în caiete sau bonuri de lucru lucrările pe care le execută. Cei de la posturile fixe vor consemna în registrele de tură data, ora predării-preluării schimbului, modul în care au funcţionat instalaţiile, defecţiunile constatate, urgenţa şi remedierea acestora etc.
  Caietele sau bonurile de lucru şi registrele de tură vor fi controlate şi vizate de responsabilul compartimentului de întreţinere din unitatea sanitară publică, care va certifica la finele lunii îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine, în vederea acordării drepturilor de salarizare.

  V. Dispoziţii finale
  9. Atribuţiile şi sarcinile personalului muncitor se stabilesc de către conducerea unităţii sanitare publice în baza indicatoarelor tarifare de calificare, completate în funcţie de condiţiile concrete în care se desfăşoară munca fiecărui muncitor.
  10. Posturile de muncitori normate potrivit criteriilor de normare prevăzute la cap. III pct. 6 lit. a) şi b) se vor putea utiliza numai la următoarele formaţii de lucru:
  – formaţia de întreţinere şi reparare a instalaţiilor şi utilajelor (apă, lumină, încălzire);
  – formaţia de întreţinere şi reparaţii ale clădirilor.

#M2
  ANEXA 17

                 METODOLOGIE
          de aplicare a normativului de personal

  1. Numărul de posturi determinat conform criteriilor de normare stabilite în prezentul normativ se stabileşte în număr întreg cu două zecimale. Fracţiunile de la 0,01 la 0,50 se neglijează, iar cele de la 0,51 la 0,99 se întregesc la un post la nivelul fiecărei poziţii din normativ.
  2. Pentru locurile de muncă şi categoriile de personal unde nu se justifică utilizarea unui post cu normă întreagă, unităţile sanitare publice pot să normeze o fracţiune de 1/2 normă.
  3. La locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere 24 ore din 24, iar criteriul de normare este număr de posturi/tură, în vederea asigurării continuării activităţii în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează, precum şi pe perioada concediului de odihnă, în situaţia în care personalul determinat conform criteriilor de normare se dovedeşte a fi insuficient, se va putea determina un număr suplimentar de posturi, pentru fiecare loc de muncă, astfel:

  a) acoperirea repausului săptămânal în cursul   3 x 2 x 52 = 312 zile
  anului pentru 3 persoane
  b) acoperirea concediilor de odihnă        3 x 25 = 75 zile
  c) acoperirea sărbătorilor legale         3 x 9 = 27 zile
________________________________________________________________________________
  TOTAL zile de efectuat               414 zile

  Numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an este de 21,25 x 12 = 255.
  Numărul suplimentar de posturi se determină împărţind fondul de timp determinat suplimentar (414 zile) la numărul mediu de zile lucrătoare dintr-un an (255 zile), 414: 255 = 1,6 posturi, respectiv 2 posturi.
  4. Unităţile sanitare publice cu personalitate juridică care au încheiat contracte cu terţi pentru serviciile de curăţenie, pază, prepararea hranei etc. nu mai pot norma posturi de personal pentru aceste activităţi.

#B
               —————